MENÜ

13. HD. - SATILAN ARACA AİT KAZA KAYITLARININ ALENİ OLMASI AYIP HÜKÜMLERİNE ENGEL DEĞİLDİR

13. HD. - SATILAN ARACA AİT KAZA KAYITLARININ ALENİ OLMASI AYIP HÜKÜMLERİNE ENGEL DEĞİLDİR
21 EYLÜL 2020
13. HD. - SATILAN ARACA AİT KAZA KAYITLARININ ALENİ OLMASI AYIP HÜKÜMLERİNE ENGEL DEĞİLDİR

Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı ilk derece mahkemesi sıfatıyla ... 16. Tüketici Mahkemesince 2016/769 esas 2017/115 karar sayılı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükme karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine dair ... Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'nin 2017/387-2017/534 karar sayılı kararının süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

 

K A R A R

 

Davacı, 31.03.2016 tarihinde dava konusu otomobili satın aldığını, ikinci el olarak alınan bu otomobil için davalı satıcı tarafından hasarsız olduğu bilgisi verilmesine rağmen daha sonra aracın kaza geçirmiş bir araç olduğunun öğrenildiğini, bu haliyle aracın ayıplı olduğunu ileri sürerek; sözleşmenin iptali ile araç için ödenmiş olan bedelin iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

 

Davalı ilk derece yargılama makamına sunmuş olduğu yanıt dilekçesi ile dava konusu araca ait hasar kaydının kendileri tarafından gizlenmiş olmasının söz konusu olamayacağını, davacının dava konusu otomobilin hasar kaydına basit bir araştırmayla ulaşabileceğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemişlerdir.

 

İlk derece mahkemesince, yapılan yargılama neticesinde davanın kabulü ile taraflar arasındaki 31/03/2006 tarihli oto satış sözleşmesinin iptali ile..., 2012 model aracın davalıya iadesi ile satış bedeli 42.500,00-TL'nin aracın teslim tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiş; davalının istinaf talebi ... Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesince incelenerek; Davalının istinaf talebinin esastan reddine karar verilmiştir. Bu karar, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

 

SONUÇ: Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 2.358,82 TL. kalan harcın temyiz edenden alınmasına, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 09/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

13. HD. 09.06.2020 T.  E: 2017/7912, K: 4420

E-Bülten Aboneliği