MENÜ

2. HD. - AVUKAT TARAFINDAN E-İMZA İLE İMZALANAN ANCAK UYAP'A YÜKLENMEYEN DİLEKÇE YOK HÜKMÜNDEDİR

2. HD. - AVUKAT TARAFINDAN E-İMZA İLE İMZALANAN ANCAK UYAP'A YÜKLENMEYEN DİLEKÇE YOK HÜKMÜNDEDİR
24 MART 2020
2. HD. - AVUKAT TARAFINDAN E-İMZA İLE İMZALANAN ANCAK UYAP'A YÜKLENMEYEN DİLEKÇE YOK HÜKMÜNDEDİR

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2019/2324

K. 2019/8216 

T. 03.07.2019

 

DAVA : Boşanma-Tedbir Nafakası Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak görülen boşanma davası ile birleşen tedbir nafakası davasının ilk derece mahkemesince yapılan yargılaması sonucunda asıl davanın reddine dair verilen karar, davacı-davalı erkek vekiline usulüne uygun biçimde 03.10.2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. Karara karşı davacı-davalı vekili 19.10.2017 tarihinde istinaf dilekçesini UYAP sisteminden göndermiş ve istinaf harcını da 19.10.2017 tarihinde yatırmıştır. UYAP üzerinden evrakın oluşturulma tarihinin 19.10.2017 tarih saat:16:37 olduğu sabittir. Ancak; istinaf dilekçesinin elektronik olarak imzalandığı tarih dikkate alınarak Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin 13.02.2018 tarih ve 2017/2349 Esas-2018/226 Karar sayılı kararı ile "Birleşen dava yönünden olumlu-olumsuz bir karar verilmemiş olması" gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kararının esası incelenmeksizin kaldırılmasına ve ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmişse de, avukat tarafından hazırlanan ve e-imza şifresi girilmek suretiyle imzalanan ancak Uyap ortamına yüklenmeyen istinaf başvuru dilekçesi, ıslak imzalı olarak hazırlanıp, mahkemeye sunulmayan dilekçelerden farksız olup, hukuki sonuç doğurmaz. O halde, İlk derece mahkemesinin davanın reddi yönündeki kararı süresinde istinaf edilmediğinden kesinleşmiştir. Bölge adliye mahkemesinin "Kaldırma" kararı kesin hükmün sonuçlarını ortadan kaldırmayacağından, davacı lehine bir hak doğurmaz. Açıklanan nedenlerle... 2. Aile Mahkemesinin 17.05.2017 tarih 2016/637 Esas-2017/382 Karar no'u kararı istinaf edilmeksizin kesinleşmiş olup, hukuken geçerliliğini korumaktadır. Kesinleşen mahkeme kararının bölge adliye mahkemesince kaldırılmasına karar verilmesi hukuken mümkün olmadığı gibi, bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı üzerine ilk derece mahkemesince de yeniden hüküm kurulamaz. Bu hususlar gözetilmeksizin anılan gönderme kararından sonra ilk derece mahkemesince verilen 17.04.2018 tarih ve 2018/227 Esas ve 2018/311 Karar sayılı karara karşı davacı-davalı erkek tarafından 08.05.2018 tarihli dilekçe ile istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin tarih ve karar sayılı ilamıyla “ilk derece mahkemesince boşanma davasının reddine yönelik kararın kaldırılmasına, tarafların boşanmalarına ve boşanmanın ferilerine” hükmedilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı-davacı kadının temyiz itirazının kabulü ile kararın BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, karar verildi.

E-Bülten Aboneliği