MENÜ

3. Hukuk Dairesi - Tahliye Taahhüdüne Yapılan İtirazın İptali - İnkar Tazminatı

3. Hukuk Dairesi - Tahliye Taahhüdüne Yapılan İtirazın İptali - İnkar Tazminatı
26 KASIM 2022
3. Hukuk Dairesi - Tahliye Taahhüdüne Yapılan İtirazın İptali - İnkar Tazminatı

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

 

Dava, tahliye taahhüdüne dayalı icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulü ile itirazın iptaline, kiralananın tahliyesine ve %40 icra inkar tazminatının tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2-Davalı vekilinin icra inkar tazminatına yönelik temyiz itirazlarına gelince; Davacı kiraya veren 19.03.2014 tarihinde davalı kiracı aleyhine takip yazılı tahliye taahhüdüne dayalı icra takibi başlatmış davalı kiracının süresinde tahliye emrine itiraz etmesi üzerine mahkemeden itirazın iptali ile kiralananın tahliyesi ve %40 icra inkar tazminatına karar verilmesi istenmiştir. İ.İ.K'nın 67. maddesinde düzenlenen inkar tazmınatına ilişkin düzenleme alacağın tahsilini geciktirmeye yönelik haksız itirazları önleme amacı taşımaktadır. Takibin konusu kira alacağı olmayıp dayanağı tahliye taahhüdüdür. Bu nedenle davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

 

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 18.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

6. HD. 18.01.2016 T. E: 2015/1897, K: 41

E-Bülten Aboneliği