MENÜ

9. D. - SAHTE FATURA KULLANIMI - KDV İNDİRİMİNİN İPTALİ - SOMUT TESPİTLERİN YAPILMASI GEREKLİLİĞİ

9. D. - SAHTE FATURA KULLANIMI - KDV İNDİRİMİNİN İPTALİ - SOMUT TESPİTLERİN YAPILMASI GEREKLİLİĞİ
24 KASIM 2020
9. D. - SAHTE FATURA KULLANIMI - KDV İNDİRİMİNİN İPTALİ - SOMUT TESPİTLERİN YAPILMASI GEREKLİLİĞİ

Danıştay

9. Daire

E. 2014/9301

K. 2017/3099

T. 22.03.2017

 

İstemin Özeti: Davacı adına, Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... mükellefi K... Ltd. Şti.'den ve Ege Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... mükellefi Tasfiye Halinde D... Ltd. Şti.'den aldığı faturaların sahte olduğu yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak 2008/Ocak, Mart, Nisan, Temmuz, Eylül, Ekim dönemleri için re'sen tarh edilen katma değer vergisiyle kesilen bir kat vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden İzmir 3. Vergi Mahkemesi'nin 10/04/2014 tarih ve E:2013/2037, K:2014/557 sayılı kararının; dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir.

 

Cevabın Özeti: Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

 

Danıştay Tetkik Hakimi:

 

Düşüncesi: temyiz isteminin kabulüyle mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay 9. Dairesince işin gereği görüşüldü:

 

Uyuşmazlıkta; davacı adına, bir kısım alış faturalarının sahte olduğu yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak 2008/Ocak, Mart, Nisan, Temmuz, Eylül ve Ekim dönemleri için re'sen tarh edilen katma değer vergisiyle kesilen bir kat vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı; davacının faturalarında yer alan katma değer vergilerini indirim konusu yaptığı K... Makine Yedek Parça Demir Çelik İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Tasfiye Halinde D... Makina Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.'den aldığı faturaların sahte olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle reddeden Vergi Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmiştir.

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri belirtilmiştir.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3/B maddesinde de, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olacağı açıklanmıştır.

 

Bu kuralın gereği olarak yükümlülerin Katma Değer Vergisi Kanununun yukarıda sözü edilen 29 uncu madde hükmünden yararlanabilmelerinin ön şartı fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtmasıdır. Bu madde hükümlerine göre mal alışları nedeniyle yüklenilen katma değer vergilerinin indirim ve iade konusu yapılabilmesi için faturaların gerçek bir mal alım satımı karşılığı düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Gerçekleşmemiş teslim ve hizmetler dolayısıyla katma değer vergisi ödenmesi ve bunun sonucu olarak da vergi indirimi söz konusu olamayacağından, vergi indirimine dayanak teşkil eden faturaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya konulması gerekir.

 

Dosyanın incelenmesinden; K... Ltd. Şti. hakkında düzenlenen 25/12/2012 tarih ve 2012-A-2791/16 sayılı Vergi Tekniği Raporunda; 17.03.2006 tarihinde faaliyetine başladığı, 500.000,00 YTL. sermayeyle kurulduğu, 06.11.2006 tarihinde adres değişikliği yaptığı, 06/11/2006 tarihinde yeni adresine taşındığı, yapılan yoklamada, bu tarihten sonra faaliyetini yeni adresinde sürdürdüğü, yeni işyerinin mülkiyetinin kendisine ait olduğu, işyerinde sadece bir büroda faaliyet gösterildiği, fiili olarak herhangi bir alım satım imalat yapılmadığı, halen çalışan işçisi olmadığı; 14/08/2012 tarihli yazıya istinaden yapılan yoklamada, adresinde herhangi bir faaliyetinin olmadığı, adreste bulunan imalathanenin 1000 m²'lik kısmında B... Ltd. Şti.'nin faaliyet gösterdiği, 1000 m²'lik kısmında K... K... Demir Çelik Ltd. Şti.'nin şube işyeri faaliyetinin bulunduğu, K... Ltd. Şti.'nin belirtilen adreste faaliyetini terk ettiğinin tespit edilemediği; 2010 yılı katma değer vergisi matrahının yaklaşık 3.740.000 TL. olduğu, şirketin bir takım alışlarının hakkında sahte belge düzenlemek nedeniyle vergi tekniği raporu bulunan firmalardan olduğu hususlarının tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, K... Ltd. Şti. hakkında davacıya fatura düzenlediği dönemde gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmadığı ve sahte fatura düzenlediği konusunda yapılmış somut bir tespit olmadığı, adresinde bulunmadığına ilişkin tespitin davacıya fatura düzenlenen dönemden sonraki döneme ilişkin olduğu görülmüştür.

 

Davacıya dava konusu dönemde fatura düzenleyen diğer bir mükellef olan Tasfiye Halinde D... Makine Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında düzenlenen 26/12/2012 tarih ve 2012-A-2791/18 sayılı vergi tekniği raporu incelendiğinde; yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, mekanize cihazların imalatı faaliyetiyle iştigal etmek üzere 19.10.2006 tarihinde mükellefiyet tesis ettirdiği, 25.05.2011 tarihinde tasfiyeye girdiği, mükellefin işyerine 03.12.2008 tarihinde yapılan yoklamada, imalathanede 6 kişinin çalıştığı, sanayi yedek parça imali ve yedek parça satışı yapıldığı, mükellefin 2007-2011 yılları kurumlar vergisi, geçici vergi, katma değer ve muhtasar beyannamelerini verdiği, vergi borçlarını ödediği görülmektedir.

 

Yukarıda yer alan tespitlerin değerlendirilmesinden, davacıya fatura düzenleyen şirketler hakkında davacıya fatura düzenlediği dönemde gerçek ticari faaliyetlerinin olmadığı ve sahte fatura düzenlediğine dair somut herhangi bir tespit yapılmadığı ve davacı şirket hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna ek tutanakta fatura bedellerinin banka kanalıyla ödendiği tespitine yer verilmesine karşın, vergi inceleme elemanınca bu husus hakkında herhangi bir eleştiri ve araştırma yapılmadığı görüldüğünden, davayı reddeden vergi mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, İzmir 3. Vergi Mahkemesi'nin 10/04/2014 tarih ve E:2013/2037, K:2014/557 sayılı kararının bozulmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 22.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-Bülten Aboneliği