MENÜ

9. HD. - FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI - İMZALI BORDRO - BORDRO HİLESİ

9. HD. - FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI - İMZALI BORDRO - BORDRO HİLESİ
29 EKİM 2020
9. HD. - FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI - İMZALI BORDRO - BORDRO HİLESİ

Y A R G I T A Y K A R A R I

 

A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, davalı işyerinde 28.06.2007 tarihinden itibaren tır şoförü olarak çalışmakta iken 09.04.2013 tarihinde emeklilik nedeni ile işten ayrıldığını iddia ederek, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram-genel tatil ücreti ve hafta tatili ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

 

B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davacıya çalışma süresine göre 7.896,09 TL kıdem tazminatı ödendiğini, davacının ödenmeyen ücret alacağı bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının emeklilik nedeni ile işten ayrıldığı, fark kıdem tazminatı alacağının olduğu gerekçesi ile kıdem tazminatı talebinin kabulüne, fazla mesai ücreti, ulusal bayram-genel tatil ücreti ve hafta tatili ücreti taleplerinin reddine karar verilmiştir.

 

D) Temyiz: Kararı davacı vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir.

 

E) Gerekçe:

 

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

 

2- İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, kural olarak bordro hilesi taşımadığı sürece işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yapıldığını yazılı delillerle kanıtlanması gerekir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazî kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille söz konusu olabilir. Keza bordro hilesi bulunmadığı ve bordro ile fazla mesai ücreti ödenmiş ve ihtirazı kayıt konmamış ise tanık beyanlarına dayalı fazla çalışma tespitinde ödenen ayların dışlanması, aksi halde ise ödenenlerin mahsup edilmesi gerekir. Başka bir anlatımla, işverence işçilerin fazla çalışma ücreti talep etmesine engel olacak şekilde sembolik fazla çalışma tahakkukları yapılırsa bu aylar fazla çalışma hesabından dışlanmaz ancak yapılan fazla çalışma ödemeleri tespit edilen fazla çalışma ücreti alacağından mahsup edilir. Mahkemece davalı işyerinde yapılan fazla mesai, genel tatil çalışmaları karşılığı ücretlerin, bir kısmının bordro ile bir kısmının da bordro harici elden ödendiği kabul edilerek her iki talebin reddine karar verilmiştir. Ancak davalı tanığı beyanında açıkça haftada 6 gün sabah 08.00 akşam 17.30 saatleri arası çalışma olduğu, 17.30’dan sonra sefer artmasına bağlı çalışmanın olduğunu belirtmesi karşısında dosyada yer alan imzalı ücret bordrolarında yer alan fazla mesai tahakkuklarının gerçek çalışma karşılığını yansıtmadığı, davalı ve davacı tanık beyanlarının ortak değerlendirilmesinde, davacının yapmış olduğu fazla mesai çalışma saatinin bordroda yer alan tahakkuklardan çok daha fazla olduğu ispat edilmiştir. Bu nedenle ücret bordrolarında yazılı miktarların mahsubu sureti ile fazla mesai ücretinin tayini gerekmektedir. Aynı şekilde genel tatil çalışmaları açısından da tahakkuk bulunan aylar açısından miktarın mahsubu ile genel tatil ücreti hüküm altına alınmalıdır. Ücret bordrolarının aksinin davalı tanığı beyanı ile ispat edilmiş olması karşısında her iki talebin hüküm alına alınması gerekirken, mahkemece yazılı gerekçe ile taleplerin reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

 

F) Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 25.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

E-Bülten Aboneliği