MENÜ

9. HD. - İSTİFA DİLEKÇESİNİN İRADE FESADI SONUCU İMZALANDIĞININ İSPAT YÜKÜ İŞÇİDEDİR

9. HD. - İSTİFA DİLEKÇESİNİN İRADE FESADI SONUCU İMZALANDIĞININ İSPAT YÜKÜ İŞÇİDEDİR
26 EKİM 2020
9. HD. - İSTİFA DİLEKÇESİNİN İRADE FESADI SONUCU İMZALANDIĞININ İSPAT YÜKÜ İŞÇİDEDİR

Dava ve Karar: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

 

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

 

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

A) Davacı İsteminin Özeti:

 

Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde, 06.10.2005-07.03.2014 tarihleri arasında güvenlik hizmetleri şefi olarak çalıştığını, davacının en son ücretinin net 1.123,00 TL. Olduğunu, davacının Şubat 2014 ayında apandisit şikayeti nedeniyle rahatsızlandığını ve 2 kez hastaneye götürüldüğünü, yapılan kontrollerde davacının ameliyat olması gerektiğinin tespit edildiğini, davalı işverenin davacı ile bu şartlarda çalışmayacağını söyleyerek iş akdini feshettiğini, davacıya tazminatlarının ödeneceği söylenerek kendisine istifa dilekçesi imzalatıldığını, davalı işveren tarafından davacıya karşı baskı uygulandığını iddia ederek, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine, dava süresine ilişkin 4 aylık ücret ve davacının işe alınmaması halinde 8 aylık ücret tutarında tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

 

B) Davalı Cevabının Özeti:

 

Davalı vekili, davacının taleplerinin haksız olduğunu, davacının davalıya ait işyerinde 04.10.2005-07.03.2014 tarihleri arasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, davacının sağlık sorunlarının ortaya çıktığını, iş akdinin de bu nedenlerle davacının istifası nedeniyle sona erdiğini, davacıya 12.535,53 TL. kıdem tazminatı ödemesi yapıldığını, davacıya herhangi bir baskı uygulanmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

 

Mahkemece, davacının apandisit rahatsızlığı yaşadığı ve buna ilişkin sağlık raporları aldığı, bu raporların davacı tarafından davalı işverene ibraz edildiği, davalı işverenlikçe 07.03.2014 tarihinde işten ayrılış bildirgesi ile aynı gün işten çıkışının yapıldığı ve davacıya kıdem tazminatının ödendiği nazara alındığında; iş akdinin davalı işverenlikçe haklı neden olmaksızın sona erdirildiği gerekçesiyle iş aktinin feshinin isabetsiz olduğu kanaatine varılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

 

D) Temyiz:

 

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

 

E) Gerekçe:

 

Dosyada yer alan ve davacının inkar etmediği istifa dilekçesi içeriğine göre, sağlık sorunları yaşayan ve ameliyat olacak olan davacı işçi, kıdem tazminatı ödenerek işten çıkartılmasını, davalı işverenden kendisi talep etmiştir. Her ne kadar davacı, söz konusu istifa dilekçesinin kendisinden baskıyla alındığını iddia etmişse de, baskı, bir diğer ifadeyle irade fesadı iddiasında bulunan, bu iddiasını ispatla mükelleftir.

 

Somut uyuşmazlık bakımından davacı, söz konusu istifa belgesini baskı altında verdiği şeklindeki savunmasını ispat edemediğinden istifaya değer verilerek işe iade davasının reddi yerine kabulü hatalıdır.

 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

 

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

 

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

 

2. Davanın REDDİNE,

 

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

 

4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 670,00 TL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

 

5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.980,00 TL. ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

 

6. Tarafların yatırdığı gider avanslarından varsa artanın ilgilisine iadesi,

 

7. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,

 

Kesin olarak 22.06.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği