MENÜ

Manevi Tazminatın Bölünemeyeceği ve Islaha Konu Olmayacağı Hakkında 17. HD Kararı

Manevi Tazminatın Bölünemeyeceği ve Islaha Konu Olmayacağı Hakkında 17. HD Kararı
15 HAZİRAN 2019
Manevi Tazminatın Bölünemeyeceği ve Islaha Konu Olmayacağı Hakkında 17. HD Kararı

MANEVİ TAZMİNAT - BÖLÜNMEZLİK İLKESİ - KISMİ YA DA BELİRSİZ ALACAK DAVASI ŞEKLİNDE AÇILAMAYACAĞI
 

T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas No:12722 Karar No:2308 Karar Tarihi: 28/02/2019

 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı S.. Nak. İnş. Tem. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

 

DAVA:


Davacılar vekili; müvekkillerinin Karayolları 34. Bölge Şefliğine ait olan sevk ve idaresindeki araç ile Konya Beyşehir istikametinde tuzlama çalışması yaparken 09/01/2012 tarihinde arkasından gelen davalının kullandığı çekici araç ile müvekkilinin kullandığı aracın sol arka kısmına kendi aracının sağ yan kısmı ile çarpması ve çarpmanın etkisiyle müvekkilinin sevk ve idaresindeki aracın yol kenarındaki bariyerlere çarpması neticesinde müvekkilinin yaralandığını, kazanın oluşumunda kusurun tümüyle davalıda olduğunu, davalının müvekkilinin kullandığı araca arkadan çarptığını, trafik kazası sonucu müvekkilinde sağ asetabulum kırığı, sağ diz çoklu bağ yaralanması ve sağ kalça çıkığı meydana geldiğini ve halen tedavisinin sürdüğünü, sağlığına henüz kavuşamadığını, sağ bacağının işlevinin bozulduğunu, yatağa bağımlı olarak tedavisinin sürdüğünü, müvekkilinin kullandığı aracın hasara uğradığını, müvekkillerinin uzun süre hastanede yatan eş ve babasına refakat etmek durumunda kaldıklarını, müvekkilinin uğradığı maddi ve manevi zararı tespit etmelerinin ve bilmelerinin mümkün olmadığını, bu nedenle belirsiz alacak ve tespit davası açtığını, davalı sürücünün tam kusuruna göre fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile sağılık giderleri için 3.000,00 TL, uzuv tatilinden dolayı 3.000,00 TL, iş ve güçten kalmadan dolayı ve sürekli iş gücünün kaybından dolayı 2.000,00 TL, yaralanmasından dolayı fiilen çalışamadığı için yoksun kaldığı gelirden dolayı 2.000,00 TL, toplam 10.000,00 TL maddi, müvekkilleri Abdullah için 8.000,00 TL, Ayşe için 1.000,00 TL, Deniz için 1.000,00 TL’de manevi tazminatın sigorta şirketinin maddi tazminattan poliçe limiti ile sınırlı şekilde sorumlu olmak üzere, kaza tarihi olan 09/01/2012 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

 

SAVUNMA:

 


Davalı sigorta vekili; davanın reddini savunmuştur.

Davalı S.. Nak.İnş.Tem.Tic.Ltd.Şti. vekili; davanın reddini savunmuştur.

 

KARAR:


Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacı Abdullah için ıslah da dikkate alınarak kısmen kabulü ile 8.176,00 TL maddi tazminatın davalı S.. Ltd. ve Mehmet...'ten ıslah tarihinden, davalı sigorta şirketi yönünden ise dava tarihinden, bütün davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, (sigorta şirketi poliçe limitiyle sınırlıdır) davacı Abdullah'ın yoksun kaldığı fazla mesai, yol tazminatı vs. alacak talebinin reddine, ıslah da dikkate alınarak kısmen kabulu ile davacı Deniz için 2.500,00 TL ve Ayşe için 2.500,00 TL manevi tazminatın, davacı Abdullah için tazminat talebinin kısmen kabulüyle 6.000,00 TL manevi tazminatın sigorta şirketi dışındaki diğer davalılardan müteselsilen 09/01/2012 kaza tarihinden itibaren yasal faiziyle alınarak davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı S.. Nak. İnş. Tem. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı S.. Nak. İnş. Tem. Tic. Ltd. Şti.vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Dava trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Öğretide ve Yargıtay Kararlarında manevi tazminat davasının kısmi dava olarak açılamayacağı, ıslah yoluyla da talebin artırılamayacağı benimsenmektedir. Manevi tazminat bir bütündür. Duyulan acı ve üzüntünün karşılığı dava yolu ile belirlenip karşı tarafa bildirildikten sonra arttırılması veya yeni bir dava açılarak istenmesi mümkün değildir.Manevi tazminatın takdirinde hakime çok geniş takdir yetkisi verilmiştir. Ödemenin uzaması, paranın değerindeki düşüşler, enflasyon nedeni ile alım gücünün azalması gibi etkenlerle hükmedilecek miktarın faizi ile birlikte tahsilinin, zararı karşılamaktan uzak olması, manevi tazminatın bölünerek istenmesini haklı göstermez. O halde manevi tazminat istemi, manevi tazminatın bölünmezliği kuralına aykırı biçimde kısmi veya belirsiz alacak davası olarak açılamaz ve manevi zararın HMK’nın 107. maddesine göre dava yolu ile tespiti de istenemez. Somut olayda davacı vekili dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak davacı Abdullah için 8.000,00 TL, Ayşe için 1.000,00 TL, Deniz için 1.000,00 TL manevi tazminat talep etmiş, 02.02.2016 tarihli ıslah dilekçesi ile manevi tazminat miktarını davacılar Ayşe ve Deniz için ayrı ayrı 4.000,00'er TL'ye yükseltmiştir. Mahkemece davacılar Ayşe ve Deniz lehine 2.500,00’er TL manevi tazminata hükmedilmiştir. Yukarıdaki açıklamalara göre mahkemece manevi tazminatın bölünmezliği ve tekliği ilkesine aykırı olarak davacılar Ayşe ve Deniz lehine 2.500,00’er TL tazminata karar verilmesi doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı S.. Nak. İnş. Tem. Tic. Ltd. Şti.vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı S.. Nak. İnş. Tem. Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile davacılar Ayşe ve Deniz hakkındaki manevi tazminat hükmlerinin BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı S.. Nak. İnş. Tem. Tic. Ltd. Şti.'ye geri verilmesine 28/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-Bülten Aboneliği