MENÜ

Yetki belgeli vekilin de mazeret beyanında bulunması gerektiği hakkında 19. CD içtihatı

Yetki belgeli vekilin de mazeret beyanında bulunması gerektiği hakkında 19. CD içtihatı
26 KASIM 2019
Yetki belgeli vekilin de mazeret beyanında bulunması gerektiği hakkında 19. CD içtihatı

Karşılıksız Çek Düzenleme suçundan sanık Hakan Sağlam hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 349. maddesi gereğince şikayet hakkının düşürülmesine dair Gelibolu İcra Ceza Mahkemesinin 21/03/2017 tarihli ve 2017/9 esas, 2017/32 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Gelibolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 05/04/2017 tarihli ve 2017/32 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 13/06/2017 gün ve 5574 sayılı  kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının  04/07/2017  gün ve KYB.2017-40370 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede; 

Dosya kapsamına, müşteki vekilinin Gelibolu İcra Ceza Mahkemesine hitaben yazmış olduğu 20/03/2017 tarihli dilekçesinde anılan mahkemenin 21/03/2017 tarihli duruşmasına aynı tarihte başka bir mahkemede duruşmasının olduğunu beyanla mesleki mazeretinin kabulü ile duruşmanın başka bir tarihe ertelenmesini talep etmesi karşısında, müşteki vekilinin mesleki mazeretinin kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilerek şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Avukatlık Kanunu'nun 56/5. maddesi uyarınca avukatın başkasını tevkil etme yetkisini haiz olduğu bütün vekaletletnamelerini kapsayacak şekilde başka bir avukata vekaletname yerine geçecek yetki belgesi verebileceği, bu yetki belgesinin vekaletname hükmünde olduğu, dosyada şikayetçi vekili tarafından Av. B....'e yetki belgesi verildiğinin görüldüğü, bu sebeple şikayetçinin dosyada iki ayrı vekille temsil edildiği ve Av. B....'ün mazeret beyanında bulunmadığı gibi aynı zamanda 21.03.2014 tarihli duruşmadan haberdar olduğu halde başka bir duruşmada bulunması gerektiği için duruşmaya katılamayacağına dair mazeret dilekçesi gönderen müşteki vekilinin mazeretini de belgelendirmediği gözetildiğinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 07/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

19. CD. 07.05.2018 T. E: 2017/3692, K:5628

E-Bülten Aboneliği