MENÜ

Bloglar

 • Muris muvazaasında temliğe konu malvarlığı değerinin karine teşkil etmesi hk. HGK kararı

  Muris muvazaasının tespitinde miras bırakanınn elinde bulunan mal varlığının miktarı, temlik edilen malın tüm mameleke oranı gibi hususlar göz önünde tutulmalıdır.

  16 Ağustos 2019
 • İşçinin Ağırlaştırılan Çalışma Koşullarına Sessiz Kalması İşçi Aleyhine Yorumlanamaz

  Hukukun temel ilkelerinden birisi olan ahde vefa ilkesi gereğince taraflar, yaptıkları bir sözleşmeye, şartlar sonradan değişse dahi uymak zorundadırlar. İşçinin aldığı ücret miktarının düşürülmesi, ikramiyenin veya sosyal yardımın kaldırılması, işçinin işyeri organizasyonunda mevcut görevinden daha alt seviyedeki bir göreve atanması, çalışma koşullarının ağırlaştırılması gibi durumlar, 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 22. maddesi anlamında iş sözleşmesinin içeriğinin işçi aleyhine değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu tür değişiklikler, yukarıda sözü edilen kurallar doğrultusunda ancak işçinin yazılı onayı ile yapılabilir. İşçinin açıkça onay vermediği esaslı değişiklikler işçiyi bağlamaz. Ücret indirimine dair esaslı değişikliğin işçi tarafından açıkça kabul edilmemesine rağmen ödeme döneminde daha az ücret ödenmesi, hatta bu ödemeye dair ücret bordrosunun işçi tarafından imzalanması durumunda dahi işçinin fark ücret isteme hakkı devam eder.

  14 Temmuz 2019
 • Tasarrufun İptali Davalarının Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Olmadığı Hk. Konya BAM 3. HD. Kararı

  "..Tasarrufun iptali davalarında amaç borçlunun aciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır. İptal davası, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nisbi nitelikte yasadan doğan bir dava olup tasarrufa konu malların 3. Kişi tarafından satın alınmış olmasının ya da uyuşmazlığın davalılar arasında çıkmasının görev hususunun belirlenmesine doğrudan bir etkisi yoktur..."

  03 Temmuz 2019
 • Manevi Tazminatın Bölünemeyeceği ve Islaha Konu Olmayacağı Hakkında 17. HD Kararı

  MANEVİ TAZMİNAT - BÖLÜNMEZLİK İLKESİ - KISMİ YA DA BELİRSİZ ALACAK DAVASI ŞEKLİNDE AÇILAMAYACAĞI   T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas No:12...

  15 Haziran 2019
 • Taşınmazın On Üç Yıl Boyunca Kamulaştırılmamasının Mülkiyet Hakkının İhlali Olduğu Hk.AYM Kararı

  İmar planında yol olarak gösterilen taşınmazın on üç yıl boyunca kamulaştırılmaması Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınmış mülkiyet hakkının ihlalidir.

  09 Haziran 2019
 • Eşinden Habersiz Kredi Çekmenin Boşanma Sebebi Olduğu Hakkında 2. HD Kararı

  Erkeğin eşinden habersiz kredi çekilmesi güven sarsıcı davranış olup, kusur sıralamasında dikkate alınmalıdır.

  06 Haziran 2019
 • Salt İşyerinin Değiştirilmesinin Mobbing Olarak Nitelendirilemeyeceği Hakkında 22. HD Kararı

  Mobbingİn meydana gelebilmesi için bir işçinin hedef alınarak, uzun bir süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına rağmen yapılan aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansı engelleyen veyahut olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışların uygulanması gerekir. ... Mahkeme kararında mobbing olarak nitelendirilen, salt davacının işyerinin değiştirilmek istenmesi şeklindeki eylemde, yukarıda açıklanan unsurları yönünden mobbingin meydana geldiği söylenemez.

  02 Haziran 2019

E-Bülten Aboneliği